مدرسه دخترانه قوی فکر - منطقه 10

بهترین مدرسه منطقه 10

ما برآنیم تا با ارائه سیستم آموزشی موثر در مدرسه دخترانه قوی فکر

 راه ورود به یک زندگی شاد، متعادل و موفق را برای نسل فردا هموار سازیم.

تلفن تماس : 40 - 66875638